AKTUALNOŚCI


Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne.

 

 

 

 

 

 


Zdjęcia roku 2015

Prezentujemy najciekawsze zdjęcia mijającego roku 2015. Prosimy Państwa  o wybór zdjęcia roku.Mile widziane zdjęcia z Witowa i okolic wykonane przez Państwa. Prosimy przesłać je  na nasz adres e-mail. Zapraszamy do FOTOGALERII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do FOTOGALERII

 


 Witowo w Strategii Rozwoju Gminy Bytoń 2015 - 2010.

           Gmina  Bytoń opracowała i opublikowała plan długofalowych zamierzeń na lata 2015-2020. Określa on priorytety i cele polityki rozwoju  społeczno-gospodarczego Gminy w tym dostosowania jej działalności do standardów europejskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        otwórz-powiększ-przeczytaj                                                                                                   otwórz-powiększ-przeczytaj

 Gmina Bytoń to gmina wiejska położona w południowej części województwa kujawsko – pomorskiego, w powiecie radziejowskim. Gmina zajmuje powierzchnię 7 335 ha, co stanowi 12,1% powierzchni powiatu radziejowskiego.W skład Gminy wchodzi 17 sołectw: Borowo, Budzisław, Bytoń, Czarnocice, Dąbrówka, Litychowo, Ludwikowo, Morzyce, Nasiłowo, Niegibalice, Nowy Dwór, Pścinno, Pścininek, Stróżewo, Świesz, Wandynowo, Witowo.

Sołectwo Witowo to trzeci w pod względem liczby ludności, rejon Gminy Bytoń w którym zamieszkuje 437 osób co stanowi 11,26% na ogólną liczbę 3882 mieszkańców Gminy  -według danych na koniec roku 2014 roku.

W całej Gminie Bytoń pod względem płci, niewielką przewagę stanowili mężczyźni (tj. 50,62% w 2014 roku). W porównaniu do roku 2009, liczba ludności Gminy zmniejszyła się o 74 osoby (tj. o 2%). Przy utrzymaniu korzystnych tendencji związanych ze zwiększającym się przyrostem naturalnym jak i dodatnim saldem migracji, nastąpi wzrost liczby mieszkańców Gminy Bytoń w kolejnych latach.

Analiza ludności Gminy Bytoń w kontekście ekonomicznych grup wieku pozwala zauważyć, że społeczeństwo na terenie Gminy się starzeje, podobnie jak obserwuje się to w skali kraju i Europy.Na obszarze Gminy Bytoń ludność w wieku produkcyjnym w 2014 r. stanowiła 65,3% ogólnej liczby ludności, ludność w wieku przedprodukcyjnym – 14,2%, a w wieku poprodukcyjnym – 20,6%

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Bytoń na lata 2015-2020, przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy za pośrednictwem ankiety .Celem badania było zbadanie poziomu zadowolenia mieszkańców Gminy Bytoń z usług świadczonych przez Gminę, a także określenie najważniejszych problemów i atutów Gminy Bytoń.Wśród zadanych pytań były między innymi:
"Które z poniższych stwierdzeń najlepiej charakteryzuje Gminę Bytoń obecnie,a które z nich powinny charakteryzować Gminę w przyszłości „

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             otwórz-powiększ-przeczytaj                                                                         otwórz-powiększ-przeczytaj

 

Zdaniem respondentów, Gmina Bytoń obecnie postrzegana jest Gmina bezpieczna, położona w atrakcyjnym miejscu i atrakcyjna dla turystów, z przyjaznym dla mieszkańców Urzędem Gminy. W przyszłości natomiast respondenci chcieliby, aby Gmina Bytoń uzyskała dodatkowo wizerunek Gminy atrakcyjnej dla młodych ludzi, mieszkańców i przedsiębiorców oraz dającej dobre warunki życia i perspektywy do rozwoju.

Ankietowani mieszkańcy Gminy wskazali również w kolejności najważniejsze problemy do rozwiązania w najbliższych latach oraz wskazali co należy usprawnić w funkcjonowaniu samego Urzędu Gminy Bytoń.

 

 

Przeprowadzona diagnoza otoczenia strategicznego Gminy i jej potencjału oraz analiza SWOT pozwoliły na ustalenie celów strategicznych zmierzających do realizacji wizji Gminy Bytoń. Cele strategiczne zostały opracowane zgodnie z zasadami polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Zatem są to cele ambitne, precyzyjne, realne i mierzalne.

 

Gmina Bytoń postawiła przed sobą 3 cele strategiczne w ramach trzech obszarów działań:

1) Mieszkalnictwo,
2) Gospodarka,
3)
Turystyka i środowisko przyrodnicze

Obszary rozwojowe Gminy są zależne od siebie i wzajemnie się przenikają. Zadania zrealizowane w zakresie infrastruktury technicznej pomogą zrealizować zadania w sferze mieszkaniowej i gospodarczej, pozytywnie wpłyną na ochronę środowiska i rozwój turystyki. Cele osiągnięte w ramach strefy społecznej i kulturowej wpłyną na realizację celów w zakresie atrakcyjności mieszkaniowej i turystycznej. Z kolei cele dotyczące rozwoju Gminy ułatwią realizację pozostałych celów strategicznych.

Cel strategiczny 1: Wzrost atrakcyjności osiedleńczej Gminy Bytoń

1.1. Zapewnienie wysokiego poziomu edukacji

1.2. Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej

1.3. Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców

1.4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i okołodrogowej

Cel strategiczny 2: Rozwój gospodarczy Gminy Bytoń

2.1. Wspieranie przedsiębiorców i realizacja projektów w zakresie ekonomii społecznej

2.2. Wspieranie rozwoju rolnictwa i agroturystyki

Cel strategiczny 3:Wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawa stanu środowiska przyrodniczego Gminy Bytoń

3.1. Stworzenie skutecznego systemu promocji Gminy

3.2. Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych oraz bazy okołoturystycznej

3.3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

W opublikowanej Strategii Rozwoju Gminy Bytoń na lata 2015-2020 określone zostały misja oraz wizja rozwoju Gminy Bytoń:

Misja Gminy Bytoń

Misja to zwięzła, wewnętrznie spójna deklaracja definiująca powód istnienia organizacji, jej podstawowy cel, na którego realizację nastawione są jej działania oraz wartości, które kierują pracą jej personelu.

Uwzględniając powyższe określono następującą misję Gminy Bytoń:

Efektywne zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy, zapewniające godne warunki bytowe, rozwój społeczeństwa

oraz poczucie stabilizacji w przyszłości”

Wizja rozwoju Gminy Bytoń

Wizja rozwoju Gminy określa stan docelowy, do którego władze lokalne oraz ich partnerzy będą dążyć, wykorzystując możliwości płynące z posiadanego potencjału własnego i szans pojawiających się w najbliższym otoczeniu. Wizja określa zatem jak Gmina zamierza być postrzegana w przyszłości.

Uwzględniając powyższe określono następującą wizję rozwoju Gminy Bytoń:

Gmina Bytoń – gmina przyjazna dla mieszkańców, turystów i inwestorów, zapewniająca wysoki standard życia

z poszanowaniem walorów środowiska przyrodniczego”

 Strategii Rozwoju Gminy Bytoń na lata 2015-2020 planowane jest w Witowie między innymi:

- budowa Orlika Lekkoatletycznego ,

- Kompleksowe wyposażenie pracowni szkolnych,

- Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach oraz na terenach rekreacyjnych,

- Budowa ścieżek pieszych i turystycznych,

- Remont przystanków autobusowych oraz odnowienie i montaż tablic informacyjnych,

- Organizacja kursów zawodowych dla mieszkańców,

- Odrestaurowanie zabytków,

- Budowa zbiornika wyrównawczego,

- Aktywizacja społeczna osób starszych poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych, uczenie się przez całe życie, Internet dla osób starszych i Klub Seniora.

Za omówionej powyżej  Strategii Rozwoju Gminy Bytoń na lata 2015-2020 za realizację poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych odpowiedzialni są:
    - przedstawiciele Urzędu Gminy Bytoń,
    - mieszkańcy Gminy (w tym Radni i Sołtysi),
    - stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy,
    - przedsiębiorcy działający na terenie Gminy,
    - instytucje publiczne o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Dochodując zasady pełnego obiektywizmu pokazujemy - powiększ - przesuń  i zobacz- jak Witowo wygląda dziś na zdjęciach satelitarnych Google w roku 2015 -na rozpoczęcie realizacji "Strategii Rozwoju Gminy Bytoń ..." a za 5 lat  w 2020 roku -na zakończenie ...pokażemy aktualne zdjęcia i napiszemy co udało się osiagnąć...czy i jaki nastąpił rozwój?

 Dołącz do nas i bądż na bieżąco...o Witowie i nie tylko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nasze Modlitewne - Dożynkowe dziękczynienie 2015.

           W minioną niedzielę 30 sierpnia 2015 r odbyły się w Witowie dożynki wiejsko-parafialne, święto plonów i dziękczynienia oraz radości. Uroczystość rozpoczęła się od poświęcenia chlebów i wieńców dożynkowych z poszczególnych wsi z naszej witowskiej parfii. Następnie procesyjnie udaliśmy się do kościoła parafialnego na uroczystą mszę świętą, aby podziękować Panu Bogu za tegoroczne plony, którą sprawował proboszcz ks. Andrzej Aniszczyk. Obowiązek dziękczynienia Bogu za dary ziemi i ludziom za ich trud pracy na roli, mamy wszyscy, bo wszyscy z tych darów korzystamy.
 

Po nabożeństwie korowód dożynkowy w towarzystwie miejscowej orkiestry oraz pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych i Koła Łowieckiego „ Cyranka” przeszedł na plac w centrum naszej miejscowości. Następnie chleb upieczony z tegorocznych plonów na ręce Wójta Gminy Bytoń Artura Rucińskiego, przekazali Starostowie tegorocznych dożynek. Wójt w swoim okolicznościowym wystąpieniu podziękował wszystkim rolnikom za trudną i ciężką pracę na roli a szczególnie w tegoroczne gorące żniwa, życząc wiele satysfakcji  i Błogosławieństwa Bożego.


Licznie zgromadzeni na naszych dożynkach, całymi rodzinami mieszkańcy wsi i naszej witowskiej parafii oraz goście zostali ugoszczeni chlebem ze smalcem, wspaniałymi wypiekami najróżniejszych ciast, kiełbaskami z rożna i innymi rarytasami powstałymi z plonów ziemi.

 

 

 WIĘCEJ ZDJĘĆ -> ZOBACZ NA FOTOGALERII

 

Oprawę muzyczną naszej uroczystości zawdzięczamy Zespołowi „Kujawy Bachorne Nowe”, lokalnej orkiestrze dętej oraz zespołom  młodzieżowym „ Olimp”  i  „Impuls”.

 
    Gorące podziękowania kierujemy do wszystkich bez wyjątku osób, które zaangażowały się w przygotowanie wypieków i innych rarytasów, wystroju sceny a także przygotowanie całej uroczystości dożynkowej. Dziękujemy obecnym na dożynkach władzom Gminy Bytoń i lokalnym przedsiębiorcom za hojne wsparcie organizacji dożynek a mieszkańcom naszej wsi i całej naszej parafii oraz gościom, za tak liczne przybycie na to nasze rolnicze święto.


Żniwa 2015

               Zboża już dojrzały więc przy słonecznej pogodzie, witowscy rolnicy wyjechali kombajnami na pola by zebrać plony. Tegoroczna pogoda jest niestabilna i coraz bardziej daje się we znaki. Niemiłosierne gorączki, nagłe ulewy i porwisty wiatr, stąd wielu gospodarzy drży o swoje plony.

 Ziemie u nas są  dobre, więc i zbiory powinny być wysokie, niestety w tym roku - takie nie są. Rozmawialiśmy z gospodarzami którzy mówią wprost, że plony są o wiele niższe od ubiegłorocznych, ziarno kiepskie. Z powodu niedoboru wilgoci podczas nalewania ziarna jest ono drobne i ma niski MTZ.

 

  W większości gospodarstwa naszych rolników są  dobrze wyposażone w maszyny i sprzęt rolniczy do zbioru zbóż. Wielu z nich dzięki dotacjom unijnym, przede wszystkim z programu rozwoju obszarów wiejskich, chętnie korzystało by zakupić nowe kombajny i inne maszyny rolnicze.

 

    Na polach naszych gospodarzy najwięcej jest do zbioru: pszenicy, jęczmienia, rzepaku, owsa. Rzadko można spotkać pola obsiane żytem.

Wszystkim witowskim rolnikom życzymy: dostatku sił na dokończenie tegorocznych żniw przy dobrej pogodzie oraz udanych dożynek.

 ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ->Fotogaleria


Witowo,cztery strony świata

           Centralną budowlą w Witowie, jest zabytkowa świątynia w stylu neogotyckim, wybudowana w 1899-1903 roku,  wg projektu arch. Konstantego Wojciechowskiego, dzięki datkom i pracy wiernych  pod  kierownictwem  ówczesnego proboszcza ks. Jana Szafrańskiego .Konsekracji świątyni  w dniu 19 czerwca 1904 roku dokonał bp Stanisław Zdzitowiecki. Cały teren parafialny z kościołem pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Witowie, oraz ogrodzenie z bramą, objęty jest ochroną dziedzictwa kultury i zabytków - wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 392/A z dnia 29 sierpnia 1996 roku .

 

To właśnie z wieży tej świątyni można zobaczyć piękno Witowa i jego okolicy w całej krasie, zwłaszcza wiosną. Witowo i okolice to typowy krajobraz przyrodniczo-kulturowy,w którym dominuje rolnicze wykorzystanie przestrzeni przyrodniczej ,wzbogacony pagórkami kemowymi -Witowo Góry. Przez wieś przebiega droga  wojewódzka  nr 267  łącząca Inowrocław i Włocławek(poprzez  gminy Bytoń i Osięciny. oraz droga powiatowa łącząca Witowo  z historycznną miejscowością Płowce, położoną przy drodze krajowej nr 62 .

Witowo( zobacz na mapie) od strony północnej graniczy z miejscowościami; Pścinno, PścininekPłowce, od południowej z miejscowością Wandynowo, od zachodniej z miejscowością Faliszewo, a od strony wschodniej z miejscowościami Samszyce, Powałkowice (Gmina Osięciny).

 

Witowo -widok na  stronę południowo- zachodnią .W oddali po lewo pagórki kemowe -Witowo Góry, za którymi położona jest  miejscowość Wandynowo, a na  wprost jadąc drogą nr 267 miejscowość Faliszewo.

Witowo-widok na stronę północno-zachodnią.Po prawo od drogi nr 267, w oddali miejscowość Pścinno.

Witowo-widok na stronę północną .Po lewej stronie drogi Witowo-Płowce znajduje się Publiczne Gimnazjum z salą gimnastyczną,w której cyklicznie trenuję Witowskie siatkarki(zobacz blog).W oddali miejscowość Płowce.

Witowo-widok na stonę wschodnią. Po prawej stronie przy drodze nr 267 Witowo-Osięciny-Włocławek znajduje się stacja paliw oraz siedziba firmy NAFTEX Sp.j, a w dalszej perspektywie widać po lewej stronie początek wsi Witowo Kolonia, oraz dalej za miejscowością Samszyce rozległe tereny lęśne lasów państwowych.
 

Witowo- kolejne trzy zdjęcia z widokiem na stonę południową W centrum widać założony w 1815 roku u podnóża  Witowskich Gór ,przy drodze Witowo-Powałkowice-Wandynowo zabytkowy cmentarz parafialny. W 1840 roku wystawiono tam kaplicę murowaną pod wezwaniem Krzyża Świętego. Wewnątrz kaplicy umieszczony został klasycystyczny ołtarzyk z rzeżbą Chrystusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Skępskiej. Cmentarz z kaplicą i murowanym ogrodzeniem z bramą, objęty jest ochroną dziedzictwa kultury i zabytków - wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 389/A Z 15 lipca 1996 roku.

 

Serdeczne podziękowania dla ks.Andrzeja Aniszczyka proboszcza parafii Witowo, gospodarza i kustosza świątyni, za trud i wysiłek oraz przychylość w stworzeniu powyższej prezentacji.

 


 
 70 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej

Powojenna historia straży pożarnej w Witowie rozpoczyna się zaraz po wyzwoleniu z pod okupacji hitlerowskiej, 12 lutego 1945 roku  działacze strażaccy z naczelnikiem Stanisławem Szczepankiewiczem postanowili reaktywować Ochotniczą Straż Pożarną .

Na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczył przedwojeny nauczyciel Władysław Bruzda uczestniczyło 16 druhów. Wyłoniono wówczas kierownictwo jednostki ,pierwszym powojennym jej prezesem został Stanisław Kośmider, wiceprezesem  Czesław Bąk ,a naczelnikiem wiceprezes  Adam Trojanowski ,jego zastępcą Tytus Czerwiński ,sekretarzem  Czesław Iglewski ,skarbnikiem  Władysław Bruzda, a gospodarzem Stanisław Łukomski. Początki były bardzo trudne ,gdyż brakowało sprzętu do gaszenia pożarów. Stąd ze składek naprawiono ocalały powojenny sprzęt; pompę ręczną obsługiwaną przez 8 osób,wóz konny na drewnianych kołach z nabitymi żelaznymi obręczami do przewożania pompy, 4 węże ssawne i 7 węży typu W55. Zaprzęg konny do którego wykorzystywano własne konie z gospodarstwa, był obsługiwany przez zamieszkałych najbliżej centrum druhów;   Adama Trojanowskiego i Zygfryda Maciejewskiego.

 
Z inicjatywy prezesa OSP Stanisława Kośmidra 25 czerwca 1945 roku przy jednostce utworzono orkiestrę dętą w skład której weszło 18 muzyków amatorów  oraz chór do którego zapisało się wówczas 37 osób .Muzycy grali na własnych instrumentach. Pierwszym kapelmistrzem został organista Czesław Iglewski .Orkiestra i chór  dawały koncerty i występowały na wielu świeckich i kościelnych uroczystościach oraz  imprezach okolicznościowych w Witowie ,Samszycach i Osięcinach.W 1951 roku po przeprowadzeniu się z rodziną do Zgłowiączki z kierowania zespołami zrezygnował Czesław Iglewski a zastąpił go miejscowy organicta Jan Woliński. Sukcesywnie następowała jednak stagnacja działalności orkiestry i chóru, a po kilku latach działalność ich uległa zawieszeniu i do dziś w pełnym składzie nie została wznowiona. Obecnie zaledwie kilku osobowa orkiesta uświetnia głównie uroczystości kościelne.
Zobacz więcej zdjęć- FOTOGALERIA

10 sierpnia 1950 roku w centum Witowa zakupiono siedmioarową działkę, na której wybudowany został własnym staraniem i kosztem strażaków na potrzeby OSP garaż na sprzęt strażacki  z biurem . Jednostka OSP liczyła wówczas już 30 strażaków.

 W 1961 roku witowska OSP otrzymała z Radziejowskiej Komendy Rejonowej syrenę elktryczną,która została zamontowanna maszcie przy siedzibie jednostki. W 1966 roku zakupiono nowa motopompę M-800. W 1971 roku Gromadzka Rada narodowa w Witowie przekazała pod opiekę OSP Dom Strażaka - Dom Ludowy w którym organiowano imprezy okolicznościowe oraz wiejskie zabawy. W 1974 roku Wojewódzka Komenda Strazy Pożarnych w Bydgoszcze przekazała jednostce OSP w Witowie samochód bojowy maki Żuk z pełnym osprzętem.

 

Remiza strażacka powstała dopiero w 1981 roku a rozbudowano ją w latach 90 XX wieku(zobacz obecnie_zdjęcie powyżej z wozem bojowym Star 244) .Drużyna OSP  miała wówczas 42 czynnych członków i 23 osobową dużynę młodzieżową. W dowód wdzięczności za pomoc i ofiarnośc społeczeństwo Witowa, ufundowało Jednostce OSP sztandar, a w 50 rocznicę powstania OSP Witowo sztandar jednostki został udekorowany srebrym medalem Za zasługi dla Pożarnictwa  a wielu zasłużonych druhów odznaczono medalami i odznaczeniami.

 Jednostka witowska otrzymała w latach 90-tych  od Komendy Rejonowej OSP nową motopomę M-800 oraz motopompę M-400 z wężami. Od 2000 roku witowscy strażacy posiadają wóz bojowy Star 244.Druhowie OSP w Witowie poza gaszeniem pożarów,niesieniem pomocy w nadzwyczajnych wydarzeniach, aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności. Pomagają w organizacji imprez i uroczystości świeckich, oraz religijnych.

W hołdzie wszystkim strażakom niosącym pomoc społeczeństwu Witowa i okolic w walce z żywiołami w maju 2005 roku, w rocznicę 60 lecia powstania OSP w Witowie,(zobacz) przy bramie jednostki wybudowano i uroczyście odsłonięto  figurę Świętego Floriana(patrona strażaków) z pamiątkową tablicę. Figurę św. Floriana ufundował i poświecił ks. Andrzej Aniszczyk proboszcz Parafii Witowo. Obecnie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w  Witowie ,wraz z młodzieżową drużyną pożarniczą, liczy 33 strażaków.

Funkcję prezesa zarządu witowskiej jednostki OSP w okresie 70 letniej historii, pełnili kolejno :Stanisław Kośmider, Marian Niespodziński, Julian Marchwiński, Czesław Walczak, Ksawery Wojtasik, Stanisław Eznarski, Bolesław Lewandowski, Jacek Rebelak, Ryszard Kostrzewski.
Od 2011 roku Prezesem Zarządu OSP w Witowie jest dh Jarosław Krzysztof Mańkowski z Faliszewa.

Naczelnikami witowskiej OSP byli kolejno: Adam Trojanowski, Kazimierz Czynsz, Lucjan Graczyk, Jacek Rebelak.

Obecnie Naczelnikiem OSP w Witowie jest dh Wiesław Nastulski z Pścinna.

 

Zobacz więcej zdjęć- FOTOGALERIA oraz na stronie Parafi Witowo-FOTOGALERIA


W DNIU 2 MAJA 2015 ROKU ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 70 LECIA OSP W WITOWIE
.


Uroczystość rozpoczęła się o godzine 14.00 mszą świetą w  intencji wszystkich strażaków, którą
w Kościele Parafialnym w Witowie, odprawił powiatowy kapelan Służb Mundurowych ks. prałat Zbigniew Cabański dziekan i proboszcz piotrkowski.  Koncelebrowali ks. Jacek Makowski v-ce dziekan i proboszcz z Bytonia , oraz miejscowy proboszcz ks. Andrzej Aniszczyk, który wygłosił słowo Boże.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po mszy świetej  wszyscy uczestnicy w zwartym szyku pomaszerowali do miejscowej remizy, gdzie odbyła się dalsza cześć uroczystości. Okolicznościowe wystąpienia, życzenia, gratulacje, oraz liczne odznaczenia i wyróżnienia poprzedziły najradośniejszą część obchodów - towarzyskie spotkanie w sali miejscowej OSP, na które zaprosili wszystkich uczestników Wójt Gminy Bytoń dh Artur Ruciński, oraz miejscowi druhowie strażacy. Wśród wielu zacnych gości na naszej uroczystości byli:  Prezes  Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radziejowie dh Roman Szczerbiak, Jarosław  Kołtuniak- Starosta Radziejowski  oraz  st. kpt. Jarosław Stokwisz- Zastępca  Komendanta  Powiatowego  Państwowej
Straży Pożarnej.

 

 

 

                    

 

Zobacz więcej zdjęć - FOTOGALERIA

--------------------------------------------------------------------------

 Uhonorowanym serdecznie gratulujemy a wszystkim Druhom  jednostki OSP w Witowie

życzymy wytrwałości w wypełnianiu Swojego powołania.

"Bogu na chwałę - Ludziom na ratunek  "

 


1Życzenia Wielkanocne 2015

 

1

 


 

1Cztery pory roku w Witowie

 

 

 

 

 


  Na progu Nowego 2015 Roku życzymy Państwu,
  by był to rok
bez trosk i zmartwień, życia w miłości i przyjaźni .
  Oby najskrytsze marzenia znalazły urzeczywistnienie, a każdy dzień przynosił tylko radość i uśmiech.
  By każda łza w oku miała smak szczęścia, by nadziei płomienie nie gasły w mroku.

  Wszystkiego najlepszego!

    google.pl    zumi.pl   yahoo.com  netsprint.pl   gooru.pl   szukacz.pl   docelu.pl   polska.pl  onet.pl  wp.pl   interia.pl   gratka.pl     maps.google.pl   translate.google.pl 

• • • Ważne: Ta Witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej(zobacz więcej o cookies).  • • •

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.

• • • Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.• • •